چشم پاک دختری از جمله‌ای تر مانده است**

 چشم‌های پاکش اما خیره بر در مانده است**

     روی دیوار اتاق کوچک تنهایی‌اش

عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است**

 

 لبخند

     ای شهیدان ، عشق مدیون شماست*

     هرچه ما داریم از خون شماست**

    ای شقایق ها و ای آلاله ها**

     دیدگانم دشت مفتون شماست**

شاعر رو نمی دونم کیه؟؟؟؟اما منبع:http://bodobiyatoo.blogsky.com/


مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی

Theme By Blog Skin